ELECTRONIC PAYMENT AND SECURITY FOR ELECTRONIC BUSINESS 1/2017
(976-302 1/2017)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ระบบการชำระเงินของธนาคาร รูปแบบและเทคโนโลยีที่ใช้ในการชำระเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความเสี่ยงในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบความมีตัวตนและความถูกต้องของข้อมูล โปรโตคอลที่เกี่ยวข้อง เช่น SSL, S/MINE, SET ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคงในการสื่อสารข้อมูล การป้องกันการบุกรุกและโจมตีระบบ เทคโนโลยีในการป้องกันระบบ เช่น ไฟล์วอลล์ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของข้อมูล

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน