988-130 SURVEY AND CARTO_59/2
(988-130 SURVEY AND CARTO_59/2)

วัตถุประสงค์ของรายวิชา
1. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานสำรวจเบื้องต้นได้
2. เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือสำรวจ
3. เพื่อให้สามารถเขียนแผนที่ด้วยมือและสร้างแผนที่ดิจิตอลด้วยคอมพิวเตอร์ได้
4.
เพื่อให้สามารถออกแบบแผนที่ได้อย่างถูกต้อง สวยงาม และเหมาะสม