988-491 Project 1_2/59
(988-491 Project 1_2/59)

1.
เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการทำโครงงานวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศ

2.
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

3.
เพื่อให้รู้จักการวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน และรู้จักวิธีการแก้ปัญหา

4.
เพื่อฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกทักษะกระบวนการทำงานด้วยตนเอง หรือร่วมกัน

5.
เพื่อฝึกวิเคราะห์ และประเมินตนเอง