242-310 Intro to Algorithms and Complexity (aj.Seksun 2/2558)
(242-310-intro-algo)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

242-310 Introduction to Algorithms and Complexity - 2 credits
  รายวิชานี้ เป็นการแนะนำให้ผู้เรียนได้รู้จักอัลกอริทึม(หรือขั้นตอนวิธี) การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม โดยศึกษาจากตัวอย่างการวิเคราะห์และอัลกอริทึมพื้นฐาน ประเภทต่างๆ ให้รู้จักการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความซับซ้อนของอัลกอริทึมได้ และแนะนำการจัดแบ่งประเภทของกลุ่มปัญหาพี/เอ็นพี
            ผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม และผ่านรายวิชาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล 

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน